การลงทะเบียนสำหรับคนไทย

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท อัตราค่าลงทะเบียน
ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
อัตราค่าลงทะเบียน
๑ พฤศจิกายน - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ขยายเวลา
อัตราค่าลงทะเบียนหน้างาน
๑๓ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
นิสิต/นักศึกษา*
๕,๐๐๐ บาท ๕,๕๐๐ บาท ๘,๐๐๐ บาท
บุคคลทั่วไป
๗,๕๐๐ บาท ๘,๐๐๐ บาท ๑๐,๕๐๐ บาท
เข้าร่วมงานประชุม 1 วัน
๓,๐๐๐ บาท ๓,๕๐๐ บาท ๔,๕๐๐ บาท
3D Printing Workshop (14 December 2023)
๕,๐๐๐ บาท
Workshop on Sustainable Industry Transformation: The Green Chemistry Solution for Carbon Neutrality and Climate Change Mitigation (14 December 2023)
๕,๐๐๐ บาท
Workshop: Application of Green Chemistry to Sustainable Agriculture (15 Decenber, 2023)
๕,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ: * ท่านจะต้องแนบบัตรประจำตัว นิสิต/นักศึกษา
** ผู้เข้าร่วมประชุมที่ชำระเงินเข้าร่วมประชุมแบบปกติ 3 วัน (13-15 ธันวาคม 2566) สามารถเข้าร่วมประชุม Workshops (14 December 2023, 13.00-15.00 pm) ได้ โดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่มเติม

ค่าลงทะเบียนรวม

  • ป้ายชื่อและเอกสารร่วมประชุม
  • การเข้าร่วมประชุมใน Session วิชาการ และ Exhibition
  • อาหารว่างและอาหารกลางวัน
  • Welcome Drink

❚ การชำระเงิน

(รับชำระเงินด้วยการโอนเงินเท่านั้น)
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร: กรุงเทพ
สาขา: อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์-รพ.รามาธิบดี
ชื่อบัญชี: EURASIA 2023
เลขบัญชี: 090-7-26699-3
ประเภท: ออมทรัพย์

การลงทะเบียนของท่านจะไม่สมบูรณ์ หากท่านยังไม่ได้แนบเอกสารหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบ
เมื่อท่านทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงินออนไลน์ คลิกที่นี่
หมายเหตุ: ในกรณีที่ท่านไม่สามารถแนบสลิปหลักฐานการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ตามที่ระบุด้านบนได้ ท่านสามารถส่งแจ้งหลักฐานมายังสำนักงานเลขานุการผ่านทาง e-mail: eurasia2023thailand@gmail.com

❚ การยกเลิกการลงทะเบียนและการคืนเงินค่าลงทะเบียน

การยกเลิกการลงทะเบียนท่านจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง e-mail: eurasia2023thailand@gmail.com เท่านั้น
โดยมีนโยบายการคืนเงินดังนี้
  • ยกเลิกการลงทะเบียนภายใน 30 กันยายน 2566 คืนเงินให้ 70% ของค่าลงทะเบียน
  • ยกเลิกการลงทะเบียนภายใน 1 ตุลาคม- 30 พฤศจิกายน 2566 คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน
  • ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ไม่มีการคืนเงิน